Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Kasutuseeskiri

KINNITATUD
direktori 14. juuni 2017
korraldusega nr 15

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Ülikooli (edaspidi Ülikooli) Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutuseeskiri sätestab raamatukogu kasutuskorra teadusraamatukogus, õpikeskuses ning filiaalides.

1.2. Raamatukogu on avatud kõikidele raamatukogu teenuseid vajavatele isikutele.

2. Lugejaks registreerimine

2.1. Lugejaks saab registreeruda teadusraamatukogu infopunktis. Lugejakaardi väljastamiseks on vajalik kehtiv isikut tõendav dokument.

2.2. Registreerimisel saab lugeja valida oma lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks ID-kaardi (vormistamine tasuta) või raamatukogu lugejakaardi (Ülikooli liikmetele vastavalt töötõendi või üliõpilaspileti alusel tasuta; teistele on direktori käskkirjaga kehtestatud registreerimistasu).

Lugejaks registreeritakse alates 16. eluaastast kehtiva ID kaardi ja õpilaspileti alusel.

Kojulaenutusõiguse saamiseks tuleb täiendavalt esitada kas kesk- või kõrgharidust tõendav dokument, üliõpilaspilet või ülikooli töötõend.

2.3. Lugejatele alla 16. eluaasta vormistatakse ühe päeva külastuskaart. Külastuskaart on tasuline ja annab õiguse kasutada raamatukoguteenuseid sama päeva jooksul kohapeal.

2.4. Lugejakaardi dublikaadi väljastamine on tasuline; varastatud kaart asendatakse politseitõendi alusel tasuta.

2.5. Registreerimisel kinnitab lugeja registreerimiskaardil allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutuseeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses.

2.6. Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

2.7. Andmed kustutatakse andmebaasist 5 aastat peale lugejakaardi kehtivusaja lõppu.

2.8. Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.9. Andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

2.10. Elektroonilises raamatukogusüsteemis kaitseb lugeja andmeid isiklik salasõna.

2.11. Lugeja elukoha andmeid kontrollitakse raamatukogu poolt Eesti rahvastikuregistrist.

2.12. Isikuandmete muutumisest ja raamatukogukaardi kaotamisest tuleb lugejal raamatukogu teavitada. .

2.13. Registreerumine tagab lugejaõigused kõigis raamatukogu teeninduspunktides.

3. Raamatukogu teenuste kasutamine

3.1. Kohalkasutusõigus on kõigil raamatukogu lugejatel.

3.2. Kojulaenutusõigus on gümnaasiumiõpilastel ning kesk- ja kõrgharidusega lugejatel.

3.3. Avariiulitel olevaid teavikuid saab kasutada soovisedelit täitmata, kojulaenutatavad teavikud on märgistatud vastava tähisega. Avariiuli teavikute kojulaenutust saab vormistada iseteenindusautomaadis või lugemissaali teenindusletis.

3.4. Hoidlast saab teavikuid tellida:

 • soovisedeliga;
 • e-kataloogi ESTER kaudu.

3.5. Kohalkasutuseks tellitud teavikuid hoitakse lugemissaalis, kuni lugeja neid vajab. Nädal aega kasutamata teavikud saadetakse hoidlasse tagasi.

3.6. Teavikute kojulaenutustähtajad määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, eksemplaarsusest ja kasutamise intensiivsusest.

3.7. Korraga võib lugeja laenutada kuni 20 teavikut.

3.8. Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama tähtajaks. Kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi lugejaid, saab tähtaega pikendada e-kataloogis ESTER, iseteenindusautomaadis, teeninduslettides, telefoni või e-posti teel.

3.9. Teavikuid saab tagastada iseteenindusautomaadis, teeninduslettides või 24h tagastuspunktis.

3.10. Võlgnevusega lugejatele teavikuid ei laenutata.

3.11. Väljalaenutatud ja teadusraamatukogu uudiskirjanduse näitusel olevatele teavikutele saab registreeruda laenutamisjärjekorda. Tellitud teaviku saabumisest lugejat teavitatakse.

3.12. Koju ei laenutata:

 • haruldusi;
 • arhiiveksemplare;
 • suure nõudlusega teavikuid;
 • avakogu teatmeteoseid ja ajakirju;
 • ajalehti;
 • kaarte
 • üliõpilastöid.

3.13. Raamatukogus puuduvat kirjandust saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest. RVLi postikulude ja koopiate maksumuse tasub lugeja vastavalt teenuste hinnakirjale.

3.14. Raamatukogu e-ressursse saab kasutada lugemissaalide arvutitöökohtadel ning raamatukogu traadita interneti levialas oma sülearvutilt.

3.15. Infopäringuid saab esitada lugemissaalide konsultantidele teeninduspunktides ning erialareferentidele telefoni ja e-posti teel.

3.16. Kasutajakoolitustele saab registreeruda telefoni ja e-posti teel ning raamatukogu kodulehelt. Lugejatel väljastpoolt Ülikooli tuleb koolituse eest tasuda vastavalt teenuste hinnakirjale.

3.17. Lugeja töötube, individuaal- ja rühmatööruume saab reserveerida raamatukogu kodulehelt.

3.18. Arvutite kasutamist raamatukogus reguleerivad Lugeja arvutitöökohtade kasutamise eeskiri ja Traadita võrguühenduse (WiFi) kasutamisõpetus.

3.19. Otseste kuludega seotud teenused (kopeerimine, köitmine jms) on tasulised, tasumine toimub vastavalt teenuste hinnakirjale.

4. Sisekord

4.1. Lugejakaart/ID-kaart peab raamatukogu külastamisel kaasas olema, kaarti ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

4.2. Raamatukogu sisekorra täitmist, lugemisalasse sisenemist ja väljumist kontrollib turvatöötaja.

4.3. Keelatud on:

 • siseneda lugemissaalidesse üleriietes ja suuremate kottidega, v.a sülearvutikotiga;
 • teavikuid omavoliliselt lugemissaalidest välja viia;
 • lugemissaalides valjusti vestelda, kasutada mobiiltelefone, süüa või muul viisil oma käitumisega häirida teisi lugejaid;
 • viibida raamatukogu ruumides silmnähtavalt määrdunud riietes, alkoholi- või narkojoobes.

4.4. Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud mehitatud valve, videovalve ja  teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

4.5. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete turvalisuse eest.

5. Lugeja vastutus

5.1. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada.

5.2. Lugejal on kohustus talle infokandjal kättesaadavaks tehtud e-teavikuid kasutada ainult isiklikeks vajadusteks õppe- ja teadustöö eesmärgil.

5.3. E-teavikute kopeerimine ja levitamine ärilistel eesmärkidel on autoriõiguse omaja nõusolekuta keelatud.

5.4. Rikutud või kaotatud teavikud tuleb lugejal asendada või hüvitada raamatukogu poolt määratud summas.

5.5. Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb tasuda viivist direktori käskkirjaga määratud korras.

Lugeja on kohustatud jälgima enda käes olevate teavikute tagastamistähtaegu. Raamatukogu infosüsteemist saadetakse lugeja e-postile automaatsed eelteated, järjekorra teated ning meeldetuletused tagastustähtaja saabumise ja möödumise kohta. Raamatukogu ei saa tagada, et automaatselt saadetavad e-kirjad kohale jõuavad ning saamata jäänud teade ei vabasta viivise maksmisest.

5.6. Raamatukogul on õigus kasutada raamatuvõlgade sissenõudmiseks inkassofirma teenuseid.

Arve mittetähtajalise tasumise korral kuuluvad hüvitamisele ka inkassofirma poolt tehtud kulutused võlgade sissenõudmisel.

5.7. Käesoleva eeskirja rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt või alaliselt raamatukogu kasutamise õigus. Tähtaja määrab teenindusosakonna juhataja eeskirja rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades.

Anu Iho
Peavarahoidja
09.06.2017