Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Teaduse avaandmed

Teadusandmed (research data) on andmed, mida kasutatakse esmase allikana toetamaks tehnilisi või teaduslikke uuringuid, teadustööd, õpinguid või kunstialast tegevust ja mida kasutatakse teadustöö käigus tõendusmaterjalina ja/või mida teaduskogukond peab teadustöö leidude ning tulemuste paikapidavuse tõendamiseks üldiselt vajalikuks. Teadusandmed võivad hõlmata eksperimentaalandmeid, vaatlusandmeid, ekspluatatsiooniandmeid, kolmandatelt osapooltelt saadud andmeid, avaliku sektori andmeid, seireandmeid, töödeldud andmeid või uue otstarbe saanud andmeid.

Teaduse avaandmed on internetis vabalt kättesaadavad.

Teadusandmete säilitamiseks on loodud hulgaliselt repositooriume. Mitmekülgset infot pakub teadusandmete repositooriumide ja arhiivide register Registry of Research Data Repositories: re3data.org. Register hõlmab üle 1300 andmehoidla üle maailma. Otsingut saab teha valdkonna, andmetüübi, riigi ja juurdepääsutingimuste alusel.

Selleks, et teadusandmed oleks (taas)kasutatavad, on oluline nende haldamine.

Teadusandmete haldamise all mõistetakse andmete organiseerimist, dokumenteerimist, säilitamist ja arhiveerimist, et tagada teadusandmetele juurdepääs ja nende taaskasutus.